Hea kooli mudel ja aspektid

Hea kooli mudel ja aspektid

Aspektid on jagunenud nelja valdkonna vahel, jagunemine just nendeks valdkondadeks põhineb sisehindamise aruandel.

Loetelus olevate aspektide juurest leiad väärtsualaste praktikate näiteid, millele klõpsates saad tegevustega lähemalt tutvuda.

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

 • Õpetaja töötab selle nimel, et õpilane on õppeprotsessis aktiivne osapool, õppimine on talle huvitav ja ta tunneb sellest rõõmu
 • Kooli personal töötab selle nimel, et selgitada välja iga õpilase individuaalsed vajadused ning arvestatakse nendega õppe- ja kasvatustöös (tegeletakse eraldi nii andekate kui õpiabi vajajatega)
 • Aineõpetajad teevad omavahel koostööd
 • Õppeained on omavahel lõimitud
 • Toetatakse õhinapõhist õppimist ehk õpimotivatsiooni
 • Õppeülesanded on seotud praktilise eluga
 • Õpetajad rakendavad õppimist toetava hindamise põhimõtteid
 • Antakse pidevalt individuaalset tagasisidet õppimisele ja käitumisele
 • Õpilastele pakutakse mitmekesiseid huvitegevusi
 • Tunniväline tegevus on läbimõeldud (toimuvad ekskursioonid, laadad, perepäevad jt ettevõtmised)
 • Eksimusi nähakse õppimisvõimalustena
 • Tegeletakse teadliku väärtuskasvatusega:
  • kujundatakse loovust,
  • ettevõtlikkust, hoolivust,
  • vastutust ühiskonna ja kodumaa ees,
  • austust kõige elava suhtes.

KOOLIKESKKOND

 • Koolielu on õpilase jaoks huvitav ja arendav
 • Koolielu on õpetaja jaoks huvitav ja arendav
 • Toetatakse hea emotsionaalse õhkkonna loomist tundides ja tunnivälisel ajal
 • Koolimaja on soe ja hubane
 • Õpilased osalevad kooli ruumi kujundamises
 • Koolipere liikmeid ühendavad oma kooli tunne ja traditsioonid
 • Kool tegeleb füüsilise turvalisuse tagamisega
 • Kool tegeleb psüühilise turvalisuse tagamisega
 • Kujundatakse kogu koolipere tervislikke eluviise (sh tervislik toitumine, liikumine, töö ja puhkeaja tasakaal jne)
 • Arvestamine erivajadustega
 • Toetatakse õpilaste ja koolipere tegutsemist infoühiskonnas: tutvustatakse infoühiskonna võimalusi ning ohte

JUHTIMINE

 • Kooli igapäevane tegevus lähtub teadlikust sihiseadest
 • Tegeletakse süsteemse väärtusarendusega, hoolitsedes selle eest, et kooli kõik tegevused juhinduksid kokkulepitud väärtustest; väärtused avalduvad igapäevaselt õpetajate ja juhtkonna käitumises
 • Juhtimine on avatud, innustav ja õiglane ning koolijuht ise on heaks eeskujuks kogu kooliperele
 • Koolijuht motiveerib kooli töötajaid ning toetab nende arengut
 • Juhtkond toetab õppimist toetava hindamise põhimõtete rakendamist
 • Kooli töötajad saavad sisulist tagasisidet oma tööle
 • Töötajad on informeeritud koolis toimuvast
 • Kooli personal on professionaalne ja arengule orienteeritud, tegeletakse eneserefleksiooniga, osaletakse aktiivselt koolitustel ja õpikogukondades
 • Kool tegeleb aktiivselt lisaressursside hankimisega
 • Ressursside (inimesed, aeg, raha jms) tõhusa kasutuse planeerimisse on kaasatud erinevad osapooled

KOOSTÖÖ JA HEAD SUHTED

 • Toimib koostöö koolipere eri osapoolte vahel:
  • õpetajate-õpetajate,
  • õpetajate-õpilaste,
  • õpilaste-õpilaste,
  • õpetajate-lapsevanemate,
  • õpetajate-juhtkonna,
  • lapsevanemate-tugipersonali,
  • õpetajate-tugipersonali,
  • õpilaste-tugipersonali,
  • kooli-kogukonna tasandil.
 • Kasutatakse erinevaid koostöö vorme
 • Koolipere liikmed saavad omavahel hästi läbi ning oskavad omavahelisi erimeelsusi lahendada
 • Märgatakse ja aidatakse abivajajaid
 • Kool teeb koostööd teiste koolide või asutustega, et jagada oma kogemust, muresid ning rõõme
 • Toetatakse lastevanemate õppimist ja kasvamist toetavaid tegevusi ja harjumusi kooliga koostööd teha
 • Õpilased, õpetajad jt kooli töötajad ning lapsevanemad juhivad ja/või on kaasatud erinevatesse kooli projektidesse
 • Koolitustel saadud infot jagatakse oma kolleegidega
 • Koolil on oma tugipersonal, kes on abiks probleemide lahendamisel
 • Arendatakse tugiõpet, et õpilased ei oleks raskustes õppetööga