Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2023

Tunnustame põhiväärtuste uurimise ning väärtuspõhise ja koostöise koolikultuuri arendamise eest.

Hea kooli teerajaja 2022

Tunnustame väärtuste märkamise ja ühiste väärtuspõhimõtete kujundamise eest.

Põhiväärtused

Pidev lapse arengu toetamine – õpetajad töötavad järjepidevalt, arvestades ja toetades lapse individuaalsusest tulenevaid vajadusi.

Kooli omanäolisus, traditsioonid – austame ja hoiame kooli ning kodukoha traditsioone, osaleme Eesti Mõisakoolide ühenduse tegemistes (külastusmäng „Unustatud mõisad“). Arendame koostööd Tipu Looduskooliga.

Meeskonnatöö, avatus uuele –  meie kooli töötajad on vastuvõtlikud uuele, kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid, on arenevad ja uuenduslikud.

Austus emakeele ja oma maa kultuuri vastu – väärtustame oma emakeelt ja kultuuri läbi erinevate ürituste / ettevõtmiste korraldamise. Aitame kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule.

Vastutustundlikkus – oleme vastutavad oma õpitulemuste ja  käitumise  suhtes, oskame elada ja tegutseda loodust ja keskkonda säästes.

Lugupidamine ja tolerants  – austame üksteist, oleme lugupidavad ja viisakad enda ja teiste suhtes, täidame kooli kodukorda.

Koostöövalmidus – arendame koostööd erinevate osapoolte vahel – õpilastega, õpetajatega, muu kooli personaliga, KOV-iga, lastevanematega, vilistlastega, ettevõtjatega – ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Allikas: https://kopukool.ee/et/pohivaartused

Tiitlid