Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2022

Tunnustame väärtuste märkamise ja ühiste väärtuspõhimõtete kujundamise eest.

Põhiväärtused

Pidev lapse arengu toetamine – õpetajad töötavad järjepidevalt, arvestades ja toetades lapse individuaalsusest tulenevaid vajadusi.

Kooli omanäolisus, traditsioonid – austame ja hoiame kooli ning kodukoha traditsioone, osaleme Eesti Mõisakoolide ühenduse tegemistes (külastusmäng „Unustatud mõisad“). Arendame koostööd Tipu Looduskooliga.

Meeskonnatöö, avatus uuele –  meie kooli töötajad on vastuvõtlikud uuele, kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid, on arenevad ja uuenduslikud.

Austus emakeele ja oma maa kultuuri vastu – väärtustame oma emakeelt ja kultuuri läbi erinevate ürituste / ettevõtmiste korraldamise. Aitame kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule.

Vastutustundlikkus – oleme vastutavad oma õpitulemuste ja  käitumise  suhtes, oskame elada ja tegutseda loodust ja keskkonda säästes.

Lugupidamine ja tolerants  – austame üksteist, oleme lugupidavad ja viisakad enda ja teiste suhtes, täidame kooli kodukorda.

Koostöövalmidus – arendame koostööd erinevate osapoolte vahel – õpilastega, õpetajatega, muu kooli personaliga, KOV-iga, lastevanematega, vilistlastega, ettevõtjatega – ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Allikas: https://kopukool.ee/et/pohivaartused

Tiitlid