Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2022

Tunnustame väärtuspõhise teeraja leidmise eest.

Põhiväärtused

Hoolivus – me oleme heasoovlikud, hoolivad ja hoidvad. Me kujundame lastes hoolivust. Me loome lasteaias keskkonna, mis on vaimselt ja füüsiliselt turvaline, kuhu meeleldi tulevad lapsed, lapsevanemad ja töötajad. Usalduslikud suhted lapsevanemate ja õpetajate vahel aitavad kaasa lapse arengule. Nõustame peresid ja anname tagasisidet lapse arengust.

Elukestev õppimine – meil on soov ise õppida, jagada õpitut teistega, vahetada kogemusi ja teadmisi. Me innustame lapsi läbi mängu õppima ja huvituma uutest teadmistest.

Avatus ja koostöö – me arvestame arvamuste erinevustega, oleme lojaalsed, siirad, sõbralikud, üksteist austavad ja arvestavad. Me püstitame ühiseid eesmärke, et luua paremad võimalused lapse arenguks ja töötajate vaheliseks koostööks. Me suhtleme lastevanematega ja kolleegidega avatult ja ausalt, taktitundeliselt ja õiglaselt.

Oleme terved – me liigume palju looduses, toitume tervislikult. Oleme lastele eeskujuks, kujundame tervisliku toitumise harjumusi ja füüsilist aktiivsust väärtustavaid hoiakuid.

Allikas: http://www.vinnivald.ee/pajusti-lasteaed-torutonn

Tiitlid