Vali
 • Kõik koolid
 • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2013, Hea lasteaia rajaleidja 2013 

Põhiväärtused

Koostöö

 • Tegutseme ühiste eesmärkide nimel, oleme lojaalsed lapse, lapsevanema ja üksteise suhtes.
 • Tegutseme koos lapse heaolu nimel ja arvestame tema arvamustega.
 • Märkame head ning tunnustame õnnestumisi  lapse, lapsevanema, töötaja ja ka koostööpartnerite suhtes.
 • Oleme suhtlemisel alati viisakad, avatud ja ausad.
 • Tunneme oma tööst rõõmu ja oleme uhked oma lasteaia üle.

Turvalisus 

 • Peame kinni ühiselt vastuvõetud reeglitest, nii lapse, lapsevanema kui töötaja tasandil.
 • Käitume alati nii, et meid ümbritseks turvaline vaimne keskkond.
 • Lapse õpi ja mängukeskkonna kujundamisel arvestame mänguvahendite kvaliteedi ja ohutusega.
 • Oma igapäevase tegevusega ennetame võimalikke traumaohte.
 • Meil töötab kompetentne meeskond, kes oskab käituda võimaliku ohu korral.

Hoolivus

 • Oleme hoolivad enese, teiste ja keskkonna suhtes.
 • Märkame abivajajat ja osaleme heategevuses.
 • Hoiame häid suhteid ja arvestame üksteisega.

Majanduslikkus

 • Õpetame lastele ja tarbime ka ise keskkonnateadlikult.
 • Suhtume heaperemehelikult  meid ümbritsevasse keskkonda ja meie hoolde usaldatud varasse.
 • Planeerime oma kulutusi täpselt ja kaalutletult.

Allikas: https://www.suitsupaasupesa.ee/

 

Tiitlid