Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli ekspert 2020 (eneseanalüüs)

“Hea kooli eksperdi” tiitel on välja antud koolikeskkonna valdkonnas.
Tunnustame õppijat toetavate põhimõtete ja teadlikest väärtusvalikutest lähtuva koolikeskkonna arendamise ning kogu koolipere hoidmise eest.

Hea kooli ekspert 2017 (eneseanalüüs)

„Hea kooli eksperdi“ tiitel on välja antud õppe-kasvatustöö valdkonnas. Tunnustus õppetöö intensiivsuse uurimise ning tagasisidekultuuri süsteemse arendamise eest.

Hea kooli edendaja 2016  Väärtuskasvatuse kool 2016  (eneseanalüüs)

Tunnustus süsteemse, tõenduspõhise ning kooli põhiväärtustest lähtuva analüüsi, õpilaskeskse ja väärtuspõhise koolikultuuri ning juhtimise arendamise eest.

Hea kooli edendaja 2015  (eneseanalüüs) Tartu linna väärtuskasvatuse kool 2015

Tunnustus väärtuspõhise juhtimise, pideva arendustegevuse, õpilaste kaasamise ja õpetajate omavahelise koostöö ning toetussüsteemi loomise eest.

Hea kooli rajaleidja 2014

Põhiväärtused

Õpilaskeskus, hea haridus ja jätkusuutlikkus.

Need väärtused on kogu koolielu, -kultuuri ja õppekava aluseks. Õpilaskesksus, hea haridus ja jätkusuutlikkus on väärtused, mida soovime kogeda igapäevases õppetöös, kuid mis on ka meie tegutsemise aluseks otsustamisel, planeerimisel ja hindamisel.

1. Õpilaskeskus – otsustamisel ja arendustegevuses lähtutakse eelkõige õpilase vajadustest. Tähtis on aus, avatud ja partnerit austav suhtlemisstiil. Õpilaskesksuse aluseks on viisakas suhtlemine, mis tähendab eelkõige ausat, avatud ja partnerit austavat suhtlemisstiili. Kogu kommunikatsioon koolis on viisakas, aus, avatud ja suhtluspartnerit austav. Otsustamisel ja arendustegevuses lähtutakse eelkõige õpilase heaolust. Viisakas suhtlemine on aluseks tolerantsusele ja lugupidamise kasvule üksteise suhtes. Kooli töötajad on oma tegevuses diskreetsed, tolerantsed, suhtlemises avatud ja väärtustavad nii igaühe panust kui koostööd, olles pidevalt eeskujuks õpilastele.

2. Hea haridus – oluline on kõigi osapoolte maksimaalne pingutus õpikeskkonna kujundamisel, õpetamisel ja õppimisel. Hea haridus tähendab igaühe maksimaalset pingutust nii õppekeskkonna kujundamisel kui õppimisel. Õpetamisel kasutatakse parimaid kaasaegseid vahendeid ja efektiivseid metoodilisi võtteid. Õpetajad on kursis oma valdkonna didaktika uusimate suundadega. Nii õpetamisel kui õppimisel pingutatakse, et saavutada parimat tulemust oma võimeid arvestades.

3. Jätkusuutlikkus – õpilastele võimaldatakse kestvad teadmised ja laiapõhjaline haridus. Kõik organisatsiooni liikmed tegelevad pidevalt enesearendamisega. Jätkusuutlikkus on meie kooli õpilastele eelkõige kestvate teadmiste ja laiapõhjalise hariduse võimaldamine. Koolis saadav haridus tagab haridusastmetel edasiliikumiseks vajalikud oskused ja teadmised ning elukestvaks õppeks valmis hoiaku. Olulisi teadmisi ja tegevusi eristatakse ebaolulistest. Aega kui piiratud ressurssi hinnatakse. Õpilased ja õpetajad tegelevad pidevalt enesearendamisega.

Allikas: https://kjpg.tartu.ee/et/pohivaartused

Videod

Tiitlid