Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli rajaleidja 2016

Tunnustus kujundava hindamise rakendamise, õpilaste individuaalsuse toetamise ja digipädevuse kujundamise eest.

Hea kooli rajaleidja 2014

Väärtuskasvatuse kool 2011 (eneseanalüüs)

Väärtuskasvatuse konkursi 2010 (eneseanalüüs)

Tunnustus väärtusselituse meetodite aktiivse kasutamise eest

Põhiväärtused

Isamaalisus – oma rahva, maa ja kultuuri tundmine ning austamine, seotus kodukohaga ja selle väärtustamine; oma juurte teadvustamine; teistest kultuuridest pärit isikute (laste) aktsepteerimine ja nende toetamine.

Ühtekuuluvustunne – usaldusväärsus, vastutustunne, järjepidevus, initsiatiivi ülesnäitamine, lugupidav käitumine teiste inimeste suhtes, koostöö kodu ja kooli vahel, kooli traditsioonide hoidmine ja arendamine, oma kooli tunde kasvatamine.

Õpivalmidus – õpioskuste omandamine, uudsete vahendite ja meetodite kasutamine, teadmiste austamine ja hindamine, töömotivatsiooni tõstmine ja hoidmine, mitmekülgse arengu/arendamise toetamine.

Koolirõõm – füüsiline ja vaimne tervis ning heaolu, meeldiv töökeskkond, heade suhete hindamine, heatahtlikkus, hoolivus, sõbralikkus, positiivne ellusuhtumine, adekvaatne enesehinnang.

Allikas: https://www.veeriku.tartu.ee/

Tiitlid