Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli edendaja 2023

Tunnustame kooli arengu väärtuspõhise mõtestamise ning õpilaste õpihuvi uurimise ja toetamise eest.

Hea kooli edendaja 2020

Tunnustame  õpetajate koostöö toetamise, õpihuvi väärtustamise ning järjepideva väärtusarenduse eest.

Hea kooli edendaja 2019 (eneseanalüüs)

Tunnustus ainetevahelise lõimitud õppe arendamise, õppijate koostöö toetamise ning kovisiooni meetodi eduka rakendamise eest.

Hea kooli edendaja 2016 (eneseanalüüs)

Tunnustus õpilaste individuaalsete vajaduste arvestamise, õppimist toetava hindamise rakendamise, aktiivse lapsevanemate kaasamise ning mitmekesiste huvitegevuste pakkumise eest.

Hea kooli edendaja 2015 (eneseanalüüs)

Tunnustus teadliku väärtuskasvatuse ja väärtuskasvatuse tundide rakendamise ning järjepidevust kujundava keskkonna loomise eest.

Põhiväärtused

Tahame õppida ja areneda
Ühendame rõõmud ja jagame mured
Rõhutame algatust, loovust ja oma tee otsinguid
Ise loome turvalise ja sõbraliku keskkonna
Pühendume eesmärkide saavutamisele
Õhutame õhinaga õppima
Hindame otsustusvõimet ja vastutustunnet
Imetleme isikupära ja omanäolisust
Kaasajastame ja kujundame oma ümbrust
Oleme loodussõbralikud ja ettevõtlikud
Oleme hoolivad koostööpartnerid
Loome traditsioone ja hoiame järjepidevust

Allikas: https://www.tyripk.ee/et/pohivaartused

Tiitlid