Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia edendaja 2023

Tunnustame laste, lapsevanemate, õpetajate ja teiste töötajate rõõmu eripärade märkamise ja analüüsimise eest.

Väärtuskasvatuse lasteaed 2022, Hea lasteaia edendaja 2022

Tunnustame teadliku väärtusarenduse ning igas päevas leiduva rõõmusära eest.

Põhiväärtused

Lapsekesksus – laps on aktiivne õppija ja tema terviklik areng on keskmes. Lasteaia õpija kasvukeskkond on mänguline, loov, turvaline ja eakohane ning arvestatud on laste huvide ja soovidega. Lapsed on kaasatud õpikeskkonna kujundamisse ja tegevuste
planeerimisse. Lapsed on aktiivsed tegutsejad.

Rõõm – rõõm tekib, kui elame täie südamega. Me naudime siin ja praegu olemist, mis tähendab protsessi ja mängu. Me treenime end igas halvas head nägema. Rõõmus inimene on terve. Tal on energiat, teotahet ja positiivsust. Rõõmsad inimesed loovad keskkonna, mis on sõbralik, tulemuslik ja kvaliteetne.

Hoolivus – meie lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond. Näitame seda välja igapäevase viisaka käitumisega. Märkame, aitame, abistame ja toetame abivajajat. Arvestame teiste arvamusega, õpime koos tegutsema.

Koostöö – arvestame koos tegutsemisel eri osapoolte huve. Meile on oluline pooltevaheline mõistev suhtumine ja arusaam, et me töötame ühise eesmärgi nimel – lasteaias kasvavad õnnelikud lapsed.

Allikas: https://paikesekiirlasteaed.weebly.com/

Päise fotod: Viljandi valla lasteaed Päikesekiir

Tiitlid