Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2021

Tunnustame õpilaste individuaalsete vajaduste arvestamise, turvalise ja koostöise koolikultuuri  kujundamise ning arengukohtade märkamise eest.

Põhiväärtused

Turvaline ja lapsesõbralik koolikeskkond;

lapse ealisi iseärasusi arvestav õppekava;

lapse individuaalsetest võimetest lähtuv õppe-kasvatustöö;

põhiainete ja kunstilis-praktiliste ainete tasakaal õppetegevus;

õppeainete omavaheline integratsioon;

õpetajatevaheline koostöö;

hea koostöö lapsevanematega.

Allikas: https://www.reg.ee/

Tiitlid