Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse kool 2009

Põhiväärtused

Meile olulisi märksõnu ja põhimõtteid lugedes joonistuvad selgelt välja kolm läbivat põhiväärtust. Need on ÕNNELIKKUSEETILISUS ja VAIMSUS.
Need kolm on väärtuseks kõiges, mida me teeme ja mille poole me püüdleme. RaM Kooli pedagoogiline kontseptsioon on suunatud sellele, et kogu koolipere, eriti aga iga laps, oleks praegu ja tulevikus:

ÕNNELIK
Siia kuuluvad märksõnad tervis, loovus, võrdsus, individuaalsust arvestav kohtlemine, lapsesõbralikkus, iseseisvus, ettevõtlikkus, tasakaalukus, vabadus, ennast armastav eluhoiak.

EETILINE
Märksõnad: väärikas, vägivallatu, viisakas, aus, austav, keskkonnahoidlik, mõõdukas, võrdne kohtlemine, tolerantsus, lojaalsus, kodanikujulgus, otsustus- ja vastutusvõimelisus, tähelepanelikkus, teisi armastav eluhoiak.

VAIMNE
Märksõnad: haritus, akadeemilisus, rahvuskultuuri ja maailmakultuuri hindav, avatus, paindlikkus.                                                            Allikas: https://ramkool.edu.ee/meile-tahtis/meie-kooli-tee/pohivaartused/

Tiitlid