Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2017

Tunnustus süsteemse ja tulemusliku laste arengu toetamise ja hindamise ning väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise eest.

Põhiväärtused

Hoolivus – oleme empaatilised, vastutulelikud ja abivalmid. Oskame kuulata ja teistega arvestada. Mõistame erinevusi. Tunnustame ja jagame teadmisi. Kaasame vastavalt vajadusele erinevaid huvigruppe oma tegemistesse. Mõistame, et oleme osa maailmast ning
hoolime ümbritsevast keskkonnast. Hoolime enda ja teiste vaimsest, füüsilisest ja emotsionaalsest tervisest.

Sõbralikkus – oleme positiivselt meelestatud ning käitume teistega nii, nagu soovime, et meiega käitutakse. Hoiame häid suhteid ning oskame olla tänulikud.

Professionaalsus – oleme haritud ja oma ala professionaalid, kes on positiivsed, meisterlikud, mitmekülgsed ja uuendustega kaasaminevad. Peame tähtsaks pidevat enesetäiendamist, oskust erinevaid olukordi lahendada ja teha koostööd erinevate
huvigruppide vahel. Oskame ennast aidata ja abi vastu võtta. Oleme valmis tööalaselt abivajajaid nõustama ja vajadusel saama ise nõustamist.

Koostöö – oleme teiste suhtes eelarvamuste vabad, keskendume positiivsele ja lahenduste leidmisele. Arvestame üksteisega ja sellega, et igaühel on õigus oma arvamusele ning oleme organisatsioonis orienteeritud üksmeele saavutamisele. Vajadusel ja soovil on võimalus olla kaasatud organisatsiooni tegevusse ning võimetekohaselt sellesse panustada.

Ausus – oleme siirad ja julgeme tõtt öelda. Meie käitumises väljendub sõnade ja tegude ühtsus, südametunnistus ja ühistele väärtustele keskendumine. Teostame eneseanalüüsi, et olla ausad iseenda ja teiste vastu.

Allikas: https://vandralasteaed.pparnumaa.ee/

Tiitlid