Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli ekspert 2020 õppe- ja kasvatustöö valdkonnas (eneseanalüüs)

Tunnustame väärtuspõhiste, õppijast lähtuvate ja õpimotivatsiooni toetavate õppekavade tõenduspõhise arendustöö ning hea koostöövaimu eest.

Hea kooli ekspert 2019 juhtimise valdkonnas (eneseanalüüs)

Tunnustus tulemusliku töö eest väärtuspõhise koolikultuuri dilemmade sõnastamisel ja kooli enesehindamissüsteemi arendamisel tasakaalukate arenguteede leidmiseks.

Väärtuskasvatuse kool 2018, Hea kooli edendaja 2018 (eneseanalüüs)

Tunnustus koolipere mitmekülgse toetamise, avatud ja sihikindla koolikultuuri arendamise ning teadliku ja eduka väärtusarenduse eest.

Hea kooli edendaja 2017 (eneseanalüüs)

Tunnustus koolimeeskonna mitmekülgse ja professionaalse arendamise, koolisisese koostöökultuuri toetamise ning õpilaskodu tegevuse väärtustamise eest.

Hea kooli rajaleidja 2016

Tunnustus koolimeeskonna süsteemse ja sihikindla arendamise, koostöö väärtustamise ning traditsioonide hoidmise eest.

Põhiväärtused

Inimväärikus. Oleme tolerantsed ja lugupidavad enda ja teiste suhtes, väärtustame inimeste vahelistes suhetes ausust ja õiglust, oleme heasoovlikud ning avatud koostööks.

Usaldusväärsus. Oleme õppe- ja kasvatusvaldkonna asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumusega ja vastutustundega olles partneritele positiivseks eeskujuks.

Loomevabadus. Oleme avatud arengule, õpime kogemusest ja hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas.

Turvalisus. Elame austusega elu ees ja panustame vaimse ning füüsilise koolikeskkonna turvalisusse, et tagada isiklike ja kollektiivsete huvide harmooniline ja stabiilne areng muutuvas ühiskonnas.

Allikas: https://www.kilingi.edu.ee/kool/

Videod

Päise foto: Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Kadri Karon

Tiitlid